repead.ru   1 ... 8 9 10 11 12

Продовження таблиці Г.1


A К Т И В

Код рядка

Абсолютні величини

Питома вага

Зміни

на 31 грудня 2007 р.

на 31 грудня 2008 р.

На початок року

На кінець року

В абсолютних величинах

У питомій вазі

У % до початку року

У % до змін валюти балансу

  Інша поточна дебіторська заборгованіст

210

  Поточні фінансові інвестиції

220

  Грошові кошти та їх еквіваленти:
(230+240*5,10)


  в національній валюті

230

  в іноземній валюті

240

  Інші оборотні активи

250

  Усього за розділом ІІ

260  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

  Баланс

280

 

 

 


П А С И В

Код рядка  І. Власний капітал
  Статутний капітал

300

  Пайовий капітал

310

  Додатковий вкладений капітал

320

  Інший додатковий капітал

330  Резервний капітал

340

  Нерозподілений прибу-ток (непокритий збиток)

350

  Неоплачений капітал

360

  Вилучений капітал

370  Усього за розділом І

380

  ІІ. Забезпечення нас-тупних витрат і платежів
  Забезпечення виплат персоналу

400

  Інші забезпечення

410

  Цільове фінансування

420  Усього за розділом ІІ

430

  ІІІ. Довгострокові зобов'язання
  Довгострокові кредити банків

440

  Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450  Відстрочені податкові зобов'язання

460

  Інші довгострокові зобов'язання

470

  Усього за розділом ІІІ

480

  ІV. Поточні зобов'язання
  Короткострокові кредити банків

500  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

  Векселі видатні
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
<< предыдущая страница   следующая страница >>