repead.ru   1 ... 9 10 11 12

Продовження таблиці Г.1


П А С И В

Код рядка

Абсолютні величини

Питома вага

Зміни

на 31 грудня 2007 р.

на 31 грудня 2008 р.

На початок року

На кінець року

В абсолютних величинах

У питомій вазі

У % до початку року

У % до змін валюти балансу

  Поточні зобов'язання за розрахунками:
  з одержаних авансів
  з бюджетом
  з позабюджетних платежів
  зі страхування
  з оплати праці
  з учасниками


  із внутрішніх розрахунків
  Інші поточні зобов'язання
  Усього за розділом ІV
  V. Доходи майбутніх періодів
  Баланс


<< предыдущая страница