repead.ru   1 2 3 ... 11 12

1.2. Ціноутворення у сфері послугЦіноутворення у сфері послуг відбувається за схожою схемою до ціноутворення у будь-якій інші сфері торгівлі. Той факт, що в умовах ринку ціна встановлюється об'єктивно внаслідок співвідношення попиту і ----------------вже під час купівлі-продажу виникає (під впливом співвідношення попиту і пропозиції), за якою і реалізується послуга.

Методика розрахунку вихідних цін включає постановку завдання ціноутворення, оцінку витрат закладу, врахування попиту на послугу, аналіз цін і послугиів конкурентів, вибір методу ціноутворення.

Основним завданням ціноутворення є покриття витрат вироблення послуг і одержання прибутку. Це випливає з особливостей ринкової -----------------------встановленні ціни є максимізація поточного прибутку.

Ціна дає змогу фірмі захопити лідерство на ринку. Сутність його полягає в завоюванні значної частки на ринку. Цього досягають завдяки зниженню цін або виробництву послуг високої якості.

Зниження ціни має певну мінімальну межу – покриття витрат з -----------послуг, то воно через певний час зазнає банкрутства.

У зв'язку з цим потрібна правильна оцінка усіх витрат. Витрати як елемент ціни тісно пов'язані з функціонально-вартісиим аналізом. Для того ---------------------------------ринковими цінами, одержує надлишковий прибуток, який дає йому значні переваги перед конкурентами.

При встановленні ціни треба враховувати попит, що склався на цей послуги. Підвищення ціни може зменшити купівельну спроможність покупців, а отже, і попит на послуги. Практика ринкової економіки свідчить про необхідність вивчення і вимірювання попиту. Для цього оцінюють попит при різних цінах. Такий аналіз показує, що зниження ціни підвищує попит, але до певної межі. Є рівень ціни, після якого попит не зростає, а починає падати. Покупець починає з підозрою ставитися до дешевого послугиу, вважаючи, що він низької якості й може завдати йому шкоди.

Слід ураховувати також еластичність попиту на послугии, про який ми вже говорили. Виробники повинні знати, що якщо послуги втрачає еластичність попиту, треба знижувати ціни.


Отже, можна зробити висновок: якщо мінімальна ціна визначається витратами виробництва то максимальна ціна залежить від попиту на цей послуги.

Однак на діапазон цін впливають й інші причини.

На рівень цін підприємства, фірми впливають ціни конкурентів. Виробник повинен знати ціни і якість послуг своїх конкурентів. Для цього ----------------якість послугиів конкурентів та рівень цін на послугии.

Якщо встановлено, що якість послугиу не поступається якості послугиу конкурентів, встановлюють ціну, близьку до ціни послугиу конкурентів. ----------------------встановити вищу ціну.

Є багато методів ціноутворення. І кожна фірма має право обрати той з них, який відповідає її інтересам.

Найпростіший метод ціноутворення полягає у розрахунку ціни за формулою: середні витрати плюс прибуток. Другий додаток іноді називають ----------------------послугиної одиниці, обсягу продажу тощо.

Для багатьох підприємців дуже зручний метод ціноутворення на основі рівноваги попиту і пропозиції.

Як уже зазначалося, продавець відчуває цю рівновагу за стійким попитом на свої послугии. Популярний також метод розрахунку ціни на ----------------------валових витрат виробництва потребує певного обсягу виробництва товаврних одиниць.

Такий метод ціноутворення передбачає аналіз різних варіантів цін, їхнього впливу на обсяг збуту. Він необхідний для подолання рівня беззбитковості та одержання бажаного прибутку.

Встановлення цін на нові послуги. Досвід показує, що спочатку виробник встановлює на послуги, які раніше не виробляв, високі ціни. У ----------------------нових конкурентів і, нарешті, висока ціна має відповідати високій якості послуг.


1.3. Управління якістю послугЯк показано на рисунку 1.2, споживач перебуває в центрі трьох ключових аспектів системи якості. З рисунка видно і те, що задоволення споживача може бути досягнуте лише при наявності гармонії між відповідальністю керівництва, персоналом та матеріальними ресурсами і структурою системи якості.


--------------------------------

Рис.1.2


Керівництво несе відповідальність за вироблення політики у сфері якості послуг і задоволення споживача. Її реалізація залежить від того, ---------------------функціонування системи якості.

Відповідальність за всі аспекти проведення політики у сфері якості організації, яка надає послуги, покладена на її вище керівництво. Керівництву слід розробити і документально оформити політику у сфері якості з урахуванням:


 • -------------------

Керівництво повинно забезпечити ознайомлення персоналу з політикою у сфері якості та розуміння, реалізацію і дотримування її.

Реалізація політики у сфері якості вимагає визначення основної мети, яка включає :

 • ---------------------

Виходячи з основної мети, керівництво повинно сформулювати сукупність таких завдань і заходів у сфері якості :

 • -------------------------

Для виконання завдань у сфері якості керівництву слід створити структуру системи якості, яка дозволяє на всіх етапах надання послуг ефективно управляти якістю послуг, оцінювати і підвищувати її.

Належить чітко встановити загальну і персональну відповідальність і повноваження всіх працівників, від діяльності яких залежить якість послуг. ---------------------організації, так і за її межами. Встановлені відповідальність і повноваження повинні узгоджуватись із засобами і методами забезпечення якості послуг.

Вище керівництво повинно нести відповідальність за розроблення вимог до системи якості. Воно має безпосередньо або через призначеного -----------------------постійне вимірювання параметрів і аналіз з метою вдосконалення.

Незважаючи на те, що персонал, на який покладені відповідні ---------------------------системи якості охоплює всі функції, і постійне підвищення якості вимагає участі, віддачі і ефективної взаємодії всього персоналу організації, яка надає послуги.


Керівництво повинно передбачити регулярне і незалежне проведення офіційного аналізу системи якості для визначення, якою мірою вона -------------------------------------безпосередньо вище керівництво.

Такий аналіз повинен містити чітко сформульовані і вичерпні оцінки, які базуються на всіх джерелах відповідної інформації, зокрема:


 • ------------------------------

Оформлені у вигляді документа зауваження, висновки і рекомендації за результатами аналізу і оцінювання повинні бути подані керівництву для їх урахування під час підготовки програми підвищення якості послуг.

Керівництво повинно забезпечити необхідні і достатні ресурси для впровадження системи якості і виконання поставлених у сфері якості завдань.

Найважливішим ресурсом будь-якої організації є працівники. І, насамперед, це стосується організації, яка надає послуги, де поведінка і виконавський рівень окремих працівників безпосередньо впливають на якість послуг.

Для забезпечення стимулів до праці, професійного росту, належного ділового спілкування, високого виконавського рівня персоналу керівництву слід :

 • ------------------------

До важливих елементів професійного росту належать:

 • ----------------------------

Персонал, який надає послуги, особливо працівники, що мають безпосередній контакт із споживачем, повинні знати правила ділового спілкування і мати відповідні навички. Вони повинні бути здатні створити ------------------------сторонніми організаціями та їх представниками для того, щоб послуги надавалися вчасно і без зауважень.

Колективні заходи, наприклад, загальні збори з обговорення питань ------------------------взаємин між працівниками і можуть сприяти залученню працівників до участі у вирішенні проблем і їх співпраці.

Регулярне спілкування з колективом організації, яка надає послуги, повинно стати правилом для всіх рівнів керівництва. Важливим --------------------спілкування належать:


 • -----------------------

Матеріальними ресурсами, необхідними для виконання пов’язаних з наданням послуг робіт, є :

 • -------------------------

Організація, яка надає послуги, повинна розробити, документально оформити, впровадити і підтримувати в робочому стані систему якості як засіб проведення прийнятої у сфері якості послуг політики і виконання поставлених завдань.

Структура елементів системи якості повинна забезпечувати належне управління всіма робочими процесами, які визначають якість послуг, гарантувати їх належний рівень.

Особливу увагу в системі якості слід приділяти профілактичним ----------------виправлення.

У рамках системи якості повинні бути розроблені методики, що встановлюють вимоги до здійснення всіх пов’язаних з виконанням послуги ----------------------і надання послуги ), які функціонують в петлі якості.

Якість послуги, як вона сприймається споживачем, безпосередньо визначається тими процесами, а також діями, пов’язаними із заходами, що виконуються за результатами зворотного зв’язку з якості послуг, сприяють підвищенню їх якості, а саме :

 • ------------------------------

Зворотний зв’язок з якості повинен бути встановлений і між елементами петлі якості, які взаємодіють між собою.

Повинні бути встановлені всі елементи послуги, вимоги і положення, що включаються до системи якості, і на них повинна бути оформлена документація як складова частина системи документації організації, яка надає послуги. До складу документації на систему якості входять :

 • -------------------------

Під час роботи з протоколами якості повинні бути передбачені:

 • -------------------------------

Керівництву організації слід встановити порядок доступу до протоколів якості.

Вся документація повинна бути розбірливою, чіткою і легко ідентифікованою, містити строк дії ( в тому числі дату перегляду ) і мати вказівку про статус її затвердження.


Повинні бути встановлені методи контролю за випуском, розсиланням і переглядом документів. Ці методи мають передбачати :


 • -----------------------

Слід регулярно проводити внутрішні перевірки якості, що мають на меті перевірку впровадження системи якості та її ефективності, а також -------------------------------------послуги і технічних умов на управління якістю.

Внутрішні перевірки якості повинні плануватися, проводитися і реєструватися згідно з документально оформленими методиками незалежним ----------------------ділянками, що перевіряються.

Висновки за результатами перевірки якості підлягають документальному оформленню і передачі вищому керівництву. Керівництво, ------------------------перевірок якості забезпечувати вжиття необхідних коригувальних дій.

Проведення коригувальних дій за результатами попередніх перевірок якості та їх ефективності підлягає оцінюванню.

Керівництво повинно налагодити ефективну взаємодію між споживачами і персоналом організації, яка надає послуги. Це – вирішальний фактор, що визначає, яке враження складеться у споживача про якість послуги.

Керівництво може впливати на таке враження, створюючи імідж організації, який визначається практичними діями, спрямованими на ----------------------------відіграє вирішальну роль у відносинах між організацією і споживачами.

Персонал, що має прямі контакти із споживачем, є важливим джерелом інформації, яка застосовується в процесі підвищення якості. Керівництво повинно регулярно аналізувати методи налагодження контактів із споживачами.

Спілкування із споживачами передбачає вислуховування їх та надання їм необхідної інформації. Слід негайно реагувати на труднощі у спілкуванні чи взіємодії із споживачами, у тому числі внутрішні. Зважаючи на ці труднощі, роблять висновки про те, які ланки процесу надання послуги вимагають покращання.

Ефективне спілкування із споживачами передбачає :


 • -----------------------------1.4. Особливості інституціонального регулювання ринку послуг поштового зв’язку в Україні


Період входження економіки України в новий етап свого розвитку характеризується розширенням спектра ринкових перетворень, пошуком нових ефективних шляхів досягнення конкурентоспроможності національної -----------праці на підприємствах, особливо в тих галузях (у т.ч. і в поштовому зв’язку), які мають трудомісткий характер виробництва.

Поштовий зв’язок є невід’ємною і важливою соціально-орієнтованою частиною ринку послуг. Позитивними аспектами розвитку ринку послуг поштового зв’язку в умовах трансформаційних процесів в економіці України -------------------------------поглиблення теоретичних і практичних підходів до комплексної оцінки використання трудових витрат.

За останні роки через зниження платоспроможності населення, конкуренції з боку електронних телекомунікаціїв і комерційних структур, що надають поштові послуги, основні послуги поштового зв'язку скоротилися в --------------------------до послуг комерційних структур типу DNL, TNT, Federal Express, UPS та ін. Приблизне співвідношення чисельності споживачів даного виду послуг у цих 2-х групах складає 100:1.

Природним монополістом у наданні поштових послуг є ДП «Укрпошта», що має у своєму складі близько 16 тис. поштових відділень. Мережа ліній поштового зв'язку «Укрпошти» має радіальну структуру з центром у м. Києві і відповідає структурі адміністративно-територіального устрою держави. У структурі мережі виділяють магістральні, обласні, районні і доставочні лінії.

Магістральна мережа побудована на базі автомобільних поштових маршрутів і маршрутах поштових вагонів (з 2001 р. «Укрпошта» відмовилася від послуг «Укрзалізниці» і цілком перейшла на автомобільну доставку), що ---------------------------Використовується також гужовий транспорт. Для перевезення міжнародної пошти використовується автомобільний, залізничний, морський і авіаційний транспорт.


Така територіальна структура поштового зв'язку розділила всі області України на 3 зони:

----------------------------------

Фактичні ж терміни проходження поштової кореспонденції в межах України сьогодні досягають 5 днів, при нормативі 3. Частка письмової кореспонденції, що проходить від відправника до одержувача протягом 1-го дня складає 6%, 2-го дня – 29%, 3-го дня – 61%, 4-го дня - 3%, 5-го дня – 1%. Для порівняння, у ФРН доставка всієї поштової кореспонденції в межах її території відбувається за одну добу. [6]

Підприємства поштового зв’язку протягом багатьох років якісно та своєчасно забезпечують виконання роботи по доставці та виплаті пенсій та -----------------отримують пенсії на пошті.

Крім того, останнім часом почастішали випадки звернень пенсіонерів ----------------------установами та бажанням перейти на обслуговування до пошти.

Кожен пенсіонер самостійно і за власним бажанням обирає ------------------------------організацію, через яку отримує пенсію. І ніхто, ні за яких умов, не вправі перешкодити здійсненню його волевиявленню.

Переваги пошти в тому, що пенсія доставляється згідно дати виплати безпосередньо додому кожному пенсіонеру.

Поштовий зв’язок є невід’ємним елементом соціальної інфраструктури суспільства та складовою механізмів забезпечення соціально-економічних і політичних відносин у державі. Специфічні особливості поштового сектора ринку послуг зв’язку полягають у невисокій прибутковості, великому соціальному значенні, концентрації споживачів за типом і географічним розподілом.

Історично галузь зв'язку в будь-якій країні функціонувала як природна монополія, що пояснюється високим рівнем витрат на утримання широкої мережі об'єктів поштового зв'язку, які задіяні у ланцюжку єдиного -------------------послугах традиційного поштового зв'язку не зникає, тому оператори мають адаптуватися до сучасних потреб споживачів.

Поштовий зв’язок лишається нині чи не єдиним сегментом вітчизняного ринку зв’язку, що потребує реформування та істотного ------------------------------поштових послуг як природної монополії), а й під впливом специфічного інституціонального регулювання діяльності підприємств зв’язку.


Мається на увазі те, що нинішня система державного управління та регулювання галуззю в Україні потребує вдосконалення. Законодавством про природні монополії та поштовий зв’язок передбачено, що функції з реалізації ------------------------орган, тож виконання зазначених функцій суміщає Держкомзв’язку. Він уповноважений здійснювати реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку.

До його компетенції віднесено:


 • --------------------------

Цей єдиний орган, поміж іншого, виконує специфічні функції, притаманні незалежній національній комісії з регулювання зв’язку, що має опікуватись питаннями розвитку відповідного товарного ринку, зважаючи на інтереси операторів поштового зв’язку, захищати інтереси споживачів послуг, а саме здійснювати:

 • ---------------------------------

Політика тарифного регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється Держкомзв’язку за погодженням з Мінекономіки, а в окремих питаннях – за погодженням з Пенсійним фондом [43]. Тарифному регулюванню підлягають універсальні послуги поштового зв’язку, які надаються на території України, та послуги міжнародного зв’язку (до універсальних послуг належить пересилання поштових карток, листів, ---------------------------------------універсальні послуги не більше ніж на 20%, але не менше за експлуатаційні витрати. Тарифи на інші послуги поштового зв’язку, що надаються підприємствами (операторами) поштового зв’язку всіх форм власності, встановлюються цими підприємствами (операторами) на договірній основі.

Ліцензування господарської діяльності у галузі поштового зв’язку обмежено відповідним переліком. Зокрема, до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, законом віднесено: пересилання поштових переказів, простих і реєстрованих листів, поштових карток, ------------------------------------грошових переказів. Окрім державного оператора – Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта»), їх одержали ще три оператори, які територіально діють переважно в межах Києва, Київської та Запорізької областей. З інших видів універсальних послуг державні оператори, що традиційно надавали ці послуги за всією гамою, продовжують їх надавати, а нові оператори лавірують між правовими нормами.


Отже, слід визнати недостатність інституційної врегульованості галузі поштового зв’язку, що не сприяє лібералізації ринку, свободі підприємництва, забезпеченню балансу інтересів операторів ринку та споживачів поштових послуг.

Вітчизняний ринок поштового зв’язку поки що досить замкнений і лишається осторонь світових тенденцій глобалізації ринку поштових послуг. З одного боку, це пояснюється значною територією країни, завдяки чому -------------------------------ринок забезпечується шляхом придбання великих пакетів акцій іноземних операторів.

Порівняно низькі тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку створюють несприятливу ситуацію з доходами та прибутковістю державного поштового зв’язку. Ця обставина не зацікавлює недержавних операторів виходити на основні сегменти ринку поштового зв’язку, де УДППЗ «Укрпошта» лишається монополістом. Недержавні оператори успішно ---------------використовуючи інфраструктуру державної пошти.

Державний сектор галузі поштового зв’язку виконує додатково соціально значимі обов’язки, обслуговуючи пільгові категорії громадян за пільговими тарифами, чого не роблять недержавні оператори.

Отже вітчизняні ринки послуг поштового зв’язку перебувають у стані розвитку, з’являються ознаки їх лібералізації та демонополізації, зароджується конкуренція. Змінюється структура ринку – зростає кількість -----------------------регулювання, а також формує стимули до скорочення витрат монополістів й освоєння нових видів послуг.

Держкомзв’язку не регулює діяльність недержавних операторів поштового зв’язку поза межами універсальних послуг. Оскільки діяльність у межах універсальних послуг нечітко регламентується законодавством, то недержавні оператори поштового зв’язку мало надають універсальних -------------------------------групи споживачів послуг і гарантований попит.

З 6 квітня 2009 року набрали чинності нові Правила надання послуг поштового зв'язку. У Держадміністрації зв'язку, відповідну постанову № 270 - ------------------------підготовлений Мінтрансзв’язку за власною ініціативою. Докорінний перегляд діючих раніше Правил надання послуг поштового зв'язку (урядова постанова від 17.08.2002 № 1155) був обумовлений перш за все змінами у вітчизняному законодавчому полі.


Нормативно-правовий документ в новій редакції враховує також потреби, вимоги і побажання користувачів щодо послуг поштового зв'язку -------------------------------діяльності суб'єктів господарювання в цій сфері.

Нові Правила надання послуг поштового зв'язку визначають, зокрема, перелік соціально значущих універсальних послуг поштового зв'язку; зобов'язання операторів поштового зв'язку; види, категорії і розряди поштових відправлень, категорії поштових переказів; розміри і граничну масу поштових відправлень; перелік дозволеного і забороненого до ----------------------відповідальність операторів поштового зв'язку.

Документ також передбачає можливість надання послуг з пересилки пріоритетних поштових відправлень. Це відповідає вимогам Конвенції ---------------------------послуги значно вищої якості.

Правила надання послуг поштового зв'язку в новій редакції доповнені новим розрядом поштових відправлень – «вибіркові». Це поштові --------------------------------------референдуму, які приймаються для пересилки в період проведення відповідних виборів.

Серед новацій в нових правилах - можливість пересилки поштових відправлень наземним, водним або повітряним транспортом або комбіновано (раніше – лише наземним і повітряним).

Віднині адресатові повідомляється про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу за телефоном, вказаним відправником на поштовому відправленні, бланку поштового переказу або за ----------------------------поштового зв'язку (раніше для цього було потрібне узгодження з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування).

Документ також прописує єдині вимоги щодо порядку організації -------------------------------поштового зв'язку.

Реалізація Правил надання послуг поштового зв'язку в новій редакції сприятиме і більш широкому задоволенню потреб користувачів, і більш -------------------------------------технологій і поліпшенню виробничих процесів.<< предыдущая страница   следующая страница >>