repead.ru 1

Звіт

про наукову роботу кафедри петрографії у 2011 році


2 Держбюджетні теми: Виконувалось геологічне завдання по міжфакультетській держбюджетній темі ОБ-90 п. “ Вплив антропогенних чинників на гірські та рівнинні екосистеми природо-заповідного фонду західних областей України”. Науковий керівник: проф., д.б.н., Царик Й. В. № державної реєстрації: 0111U001090. Виконавці: штатні - 1, сумісники – 7 (доктори наук – 1; кандидати наук – 4). Категорія: держбюджетна, виконується в позаробочий час.

На території природних заповідників: Горгани, Розточчя та Національних природних парків: Шацького, Яворівського та Карпатського виділено головні антропогенні чинники впливу. Серед них домінуючими є природні – демутаційні зміни рослинності (резерватогенні сукцесії) та антропогенний вплив: неорганізована рекреація, забруднення територій, інсуляризація (та в окремих випадках – браконьєрство).

2.3 Загалом по темі ОБ-90 п за 2011 р опубліковано: навчальні посібники – 1, статей у вітчизняних виданнях – 7, статей у іноземних виданнях – 3, тез доповідей на конференціях – 31.

3. В межах робочого часу викладачів виконувалась тема „Штучний камінь в архітектурі м. Львова” Науковий керівник Сеньковський Андрій Юрійович, канд. геол.- мін наук, доцент. Номер державної реєстрації роботи 0111U006984 Термін виконання початок: 01.01.2011 закінчення: 31.12.2013.

Проведені детальні літолого-мінералогічні дослідження зразків штучного і природного каменю, що використовувався при будівництві в історичній частині м. Львова та при створенні пам’ятників Личаківського Некрополя. Визначені головні чинники і процеси, що спричинили руйнацію. Описано характер дезінтеграції поверхневого шару, механічні пошкодження, інтенсивність нальоту різного походження та склад патини досліджуваних об’єктів.

3.3 Опубліковані тез доповідей на конференціях – 2


7.1. Випускники аспірантури

Прізвище, ініціали


Спеціаль-ність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Цар Х. М.

04.00.02

денне

доц. Сеньковський А.Ю.

8 За звітний період студентами було зроблено 3 наукові доповіді на студентській науковій конференції геологічного факультету: Бородай М., Пульбер Н., Козак О. (науковий керівник доц. Побережська І.В.). Вийшла з друку одна спільна публікація (доц. Борняк У.І., ст. Солтис І.)


  1. Борняк У. Особенности разрушения памятников Лычаковского Некрополя / У. Борняк, И. Солтыс // Международный симпозиум “Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных системах”: тези докл., 13-15 сентября 2011 р. – СПб: ВВМ, 2011. - С. 136-137.9 Публікації:


Навчальні посібники

Учені підрозділу видали 1 навчальний посібник загальним обсягом 27 друк.арк.


Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк.арк.)

СвєшніковК.І. Магматичні породи та породні сполучення : (петрографія, петрологія, методи досліджень) : навчальний посібник / К.І.Свєшніков, І.В.Побережська, Ю.П.Дорошенко, - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с. (лист №14/18-Г-1358 від 02.08. 2007 р)

27 друк. арк.Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

  1. Борняк У. Особенности разрушения памятников Лычаковского Некрополя / У. Борняк, И. Солтыс // Международный симпозиум “Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных системах”: тези докл., 13-15 сентября 2011 р. – СПб: ВВМ, 2011. - С. 136-137.


  2. Генералова Л. В. Особенности влияния поперечных разломов на локализацию орудинения медистых песчаников в Украинских Карпатах / Л. В. Генералова, А. В. Костюк // Междунар. науч.-практ. конфер. посвящ 80-ти летию Н.Н. Трофимова : тезисы док. 17-18 февраля 2011 г. – М. : РУДН, 2011. – С. 22-23.

  3. Сеньковский А. Искусственный камень исторической части города Львова / А. Сеньковский, И. Побережская, В. Степанов, [та ін] // Международный симпозиум “Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных системах”: тези докл., 13-15 сентября 2011 р. – СПб: ВВМ, 2011. - С. 164-166.

  4. Цар Х. М. Закономірності поширення і гідрохімічні та мінералогічні індикатори засолення природних вод в зоні впливу калійних родовищ Передкарпаття / Х. М. Цар, І. І. Кицмур, В. О. Дяків // X Міжнар. наук. конф. «Ресурси природних вод Карпатського регіону»: тези допов., 2011. – С. 119 – 123.Тези доповідей на вітчизняних конференціях.


  1. Войтович С. Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району / Войтович С., Сеньковський А.Ю.// Наукова конференція «Стан і перспективи сучасної геологічної освіти і науки»: Тези доп. конф, присв'яченої 65-річчю геол. фак. ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ, 2010.   С. 68-71

  2. Костюк О. Способи зображення екологічної інформації засобами ARCGIS (ESRI). / О. Костюк // Наук. конфер: «Електроніка та інформаційні технології»: тези допов. 1-4 вересня 2011 р. – Львів : ЛНУ, 2011. – С. 40-41.

  3. Костюк О. Про метод заповнення баз даних у ГІС – проектах. / О. Костюк // Наук. конфер: «Фізичні методи в екології, біології та медицині» »: тези допов. 15-18 вересня 2011 р. – Львів : ЛНУ, 2011. – С. 36-38.


Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри петрографії (протокол №2 від 21 жовтня 2011 р


В. о. зав кафедри петрографії

доцент І. В. Побережська