repead.ru 1

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти

Львівської облдержадміністрації

____________ Хобзей П.К.

______________________2008р.


КОНЦЕПЦІЯ

культурно-виховної роботи

зі студентами Природничого коледжу

Львівського національного університету імені Івана Франка


Виходячи з положень закону України "Про освіту" та з метою втілення в життя концепції національної школи та для формування особистості майбутніх випускників, перед колективом Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка ставляться наступні завдання:


  • підготовка та виховання ерудованих, кваліфікованих та національно свідомих фахівців;

  • формування у свідомості студентів поваги до Конституції та законів України, виховання високої правової і мовної культури;

  • вивчення історії свого народу та формування поваги до його історичних традицій;

  • утвердження принципів загальнолюдської моралі: мудрості, справедливості, мужності, поміркованості, доброти;

  • формування у студентів почуття господаря на своїй землі, особистої відповідальності за долю країни, активної життєвої позиції;

  • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей студентів, виховання почуття гордості за свою професію;

  • виховання екологічної культури;

  • активізація роботи культурно-просвітніх товариств;

  • формування в студентів шанобливого ставлення до старших за віком.

Передбачається проведення виховної роботи на демократичних засадах, на основах гуманізму та науковості, з використанням різноманітних методів впливу на студентську молодь як через систему самоврядування, так і з допомогою індивідуальних підходів. Разом з тим, визначальним залишатиметься розвиток здібностей та обдарувань, таланту особи, спрямований на розвиток інтелекту, загальної освітньої культури майбутніх молодших спеціалістів з високою мораллю та глибоким почуттям національної самосвідомості.


З другого боку, природничі науки загалом, як і кожна з субдисциплін зокрема самі по собі, містять значний виховний потенціал. Нормативні та спеціальні курси, що викладатимуться в Природничому коледжі, надають багато можливостей педагогові для проведення нерегламентованої і зовні непомітної виховної роботи. Імена славних українських вчених з фізики, математики, хімії, біології та геології, вписані навічно в крижалі історії, дають приклади беззавітного служіння своєму народові, відданості обраній справі та фаху.

Виховну роботу у Природничому коледжі концептуально можна розділити за наступними напрямками:

Виховання демократичного світогляду, національної свідомості, громадянської мужності. Для цього передбачається проведення першого уроку виховного спрямування, ознайомлення студентів коледжу з Конституцією та законами України, Статутом Університету, його внутрішнім розпорядком, правами та обов'язками студентів. Передбачається створення інформаційно-просвітницького центру студентів коледжу, випуск стінгазети. Доцільним буде проведення виховних годин, присвячених життю визначних діячів, науковців та педагогів нашої держави, та тематичних виховних годин, пов'язаних зі значними історичними віхами в житті держави та народу.

Розумове виховання, розвиток інтелекту. Актуальними тут виступають заходи з залучення студентів до науково-дослідницької роботи за спеціальностями, розвиток їх інтелектуальних можливостей з використанням методів індивідуальної роботи зі студентами. Значний потенціал закладений у вивченні історії Львівського національного університету імені Івана Франка, доцільними будуть екскурсії в музей університету, ознайомлення студентів з новинками наукової та освітньої літератури та зустрічі з її авторами - викладачами університету. Обов'язковим й необхідним видається проведення олімпіад за освітніми спеціальностями, організація активної роботи гуртків.

Виховання загальнолюдських моральних цінностей, відповідальності, почуття обов’язку, високої культури. Планується організація роботи студентської ради із самоврядування, постійного контролю відвідувань студентами занять, формування у них уміння раціонального використання часу. Обов'язковими видаються організація зустрічей з активами груп та студентами зокрема, вивчення соціально-побутових умов студентів, потребу в їх забезпеченні гуртожитком чи перебуванні у профілакторії університету.


Виховання професійної спрямованості, почуття гордості за свою професію. В якості основних заходів розглядаються проведення урочистої посвяти у студенти, предметних і фахових декад у коледжі, заходів, спрямованих на вироблення у студента потреби досягнення рівня професійної довершеності, на інформування їх про досягнення світової та вітчизняної науки. Значну користь може принести організація круглих столів, диспутів і просто зустрічей з визначними науковцями університету та України. Особливу увагу планується приділяти урочистості вручення дипломів випускникам та відзначенню кращих з них, запрошенню відмінників до продовження навчання у Львівському національному університеті на вищих кваліфікаційних рівнях.

Естетичне та етичне виховання. Плановані заходи покликані формувати у студентів високі естетичні смаки, ознайомлювати їх з українською національною культурою. Як складові даної роботи розглядаються організація екскурсій та відвідин музеїв і театрів, участь в охороні пам’ятників історії, науки та культури, відзначення ювілейних дат діячів науки, проведення тематичних виховних годин, конкурсів на кращу газету чи вечір.

Екологічне виховання. Передбачається формування у студентів екологічної культури, необхідності гармонійного співіснування з природою, що є особливо важливим для фахівців природничого спрямування. Планується залучення студентів та викладачів коледжу до участі в екологічних акціях та "зелених" толоках, проведення виховних годин за тематикою техногенних катастроф і їх наслідків для людського існування.


В.о. ректора

Львівського національного університету В.С. Височанський

імені Івана франка