repead.ru 1


Програма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна і заочна форми навчання)


 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні філософії Нового часу, спирається передусім курс з класичної німецької філософії, а також усі наступні курси з історії філософії.


  1. Мета викладання дисципліни.


Мета викладання дисципліни – „Філософія Нового часу” сприяти отриманню студентами знань з філософії Нового часу і – вмінь самостійного використання цих знань.


Задачі вивчення дисципліни - вивчити основні напрями і представників філософії Нового часу.


Студент повинен знати:


- основні вчення філософів Нового часу,

- суспільно-історичні умови їх виникнення і розвитку,

- їх роль і місце в розвитку суспільної думки,

- основні джерела : тексти філософів цього періоду.


Студент повинен вміти:


- аналізувати вчення філософів Нового часу,

- зіставляти їх одне з одним,

- давати їм оцінку,

- робити кваліфіковані висновки.


 1. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Всього годин
теми

Назви модулів і тем

Лекції

Семінари

Ден-на фор-ма нав-чан-ня

Зао-чна фор-ма нав-чан-ня

дфн

зфн
ЗМІСТОВИЙ модуль I (лише для дфн).

14

---

13

---

1

Попередники філософії Нового часу. Г.Галілей. Я.Бьоме

1

1

1
2

Соціально-економічні умови виникнення філософії Нового часу. Філософія Ф. Бекона

3

2

3

2

3

Деїзм Е. Герберта Чербері

2


1

1
4

Філософія Р.Декарта

4

2

4

2

5

Філософія Т.Гоббса

2

1

3

2

6

Філософія П.Гассенді

2

1

1ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ (лише для дфн).

14

---

10

---

7

Кембриджські платоніки і картезіанці

6

1

2
8

Філософія Спінози


2

1

3

2

9

Філософія Локка

4

2

4

2

10

Філософські підстави фізики Ньютона

2

1

1ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ (лише для дфн).

16

---

19

---

11

Філософія Лейбніца

2

2

3

2

12

Англійський деїзм 18 століття

2

1

2


13


Філософія Берклі

2

1

3

2

14

Рання американська філософія

1

1

1
15

Філософія Г’юма

2

2

3

2

16

Шотландська школа загального почуття

1

1

1
17

Соціально-історична теорія Дж. Віко

1

1

1
18

Філософія французького Просвітництва

4

1

419

Американська філософія Просвітництва

1

1

1
Усього годин

44

24

42

16


Тема 1. Попередники філософії Нового часу. Г.Галілей. Я.Бьоме

Галілей та „філософія природознавства” Нового часу. Закладення засад механіцизму.

Містичній пантеїзм Я.Бьоме. Протилежності в бутті і пізнанні речей. Вчення про світ і людину.


Тема 2. Соціально-економічні умови виникнення філософії Нового часу. Філософія Ф. Бекона.

Великі географічні відкриття. Розвиток ринкових відносин у Західній Європі. Релігійні війни. Розвиток науки. Соціально-економічне положення Англії у 17 столітті. Суперництво між Англією та Іспанією.

Ф.Бекон. Біографія. Суспільно-політичні погляди. ”Нова Атлантида”.

“Новий Органон”. Критика схоластики. Вчення про ідоли пізнання. Обґрунтування емпіричного пізнання. Таблиці прикладів до індуктивних висновків. Рух як причина теплоти. Класифікація наук.

Тема 3. Деїзм Е. Герберта Чербері

П’ять ознак природної релігії. Чотири види істин. Критерій істини.


Тема 4. Філософія Р.Декарта.

Соціально-економічне положення Франції у першій половині 17 ст. Біографія Декарта. Принципи його філософії. Роль сумніву. Пошук надійних, вірних істин. Cogito, ergo sum. Раціоналізм. Природжені ідеї. Дуалізм. Матерія і простір. Механіцизм. Вихороподібний рух.


“Правила для керівництва розуму” і “Міркування про метод”. Засади методології. “Міркування про першу філософію”.

Рефлекс. Тварина-автомат.

Відкриття аналітичної геометрії.

Тема 5. Філософія Т.Гоббса.

Біографія Гоббса. Його соціальна позиція. Вчення про тіло і рух. Номіналізм і механіцизм Гоббса.

“Левіафан”. Вчення про суспільство і державу. Природний стан суспільства – війна всіх проти всіх. Виникнення держави як результат суспільного договору. Право народу і людини на самозахист.

Тема 6. Філософія П.Гассенді.

Біографія і твори Гассенді. Епікуреїзм. Полеміка з Декартом. Фізика і логіка.

Тема 7. Кембриджські платоніки і картезіанці.

Кембриджські платоніки. Г.Мор і Кедворт.

Послідовники Декарта. Оказіоналізм. Клауберг, Делафорж, Кордемуа. Гейлінкс. Аналогія з годинниками. Мальбранш. Дематеріалізація протяжності.

Янсенізм. Паскаль. Протиставлення віри і знання. Арно і “Логіка Пор-Рояля”.

Картезіанці-фізики. Фонтенель. Ідея множини світів. Критика філософії Мальбранша. Близьке до матеріалістичного розуміння картезіанства в роботах Регіуса.


Тема 8. Філософія Спінози.

Біографічні відомості. “Богословсько-політичний трактат”.

“Етика”. Аксіоматичний спосіб побудови філософії. Монізм. Вчення про субстанцію. Атрибути і модуси. Детермінізм. Свобода і необхідність. Теорія пізнання. Раціоналізм.


Тема 9. Філософія Локка.

Класовий компроміс “славної революції” в Англії.

Біографія Локка. Критика теорії держави Гоббса.

Обґрунтування сенсуалізму. Критика теорії природжених ідей Декарта. Різновиди досвіду. Прості і складні ідеї. Поняття відношення. Загальні ідеї. Теорія абстракції. Якості первинні і вторинні. Деїзм Локка.

Тема 10. Філософські підстави фізики Ньютона.

Життя і творчість Ньютона. Створення класичної фізики. Ньютон – і картезіанство щодо пояснень руху і тяжіння. Емпіризм Ньютона. Абсолютний простір і час. Поняття сили. Проблема „далекодії”. Перший поштовх.


Тема 11. Філософія Лейбніца.

Соціально-економічні умови в Німеччині 17 ст. Біографія Лейбніца. Вчення про монади. Раціоналізм. Ідея наперед установленої гармонії. Основоположення математичної логіки. Вчення про час і простір, їх відносність. Теодицея Лейбніца. Принцип достатньої підстави.


Тема 12. Британський деїзм 18 століття.

Толанд. Біографія і твори. Вчення про матерію і рух. Критика Спінози.

Гартлі. Вібрації мозку як фізіологічне обґрунтування асоціації ідей.

Прістлі. Біографія вченого і філософа. Вчення про активність матерії.

Мандевіль і його “Байка про бджіл”. Необхідність вад для функціонування суспільства.


Тема 13. Філософія Берклі.

Життя і твори. Критика поняття матерії. Суб'єктивність первинних якостей. Суб’єктивний сенсуалізм і номіналізм Берклі. Несприйняття абстрагованих загальних ідей. Що є причиною відчуттів. Критика поглядів Ньютона.

Тема 14. Рання американська філософія.

Соціально-економічні та політичні умови розвитку американських колоній і США в 17 ст.

Філософські погляди протестантських богословів. С. Джонсона та Дж. Едвардса. Вплив Дж.Берклі, Н.Мальбранша, Г. Мора, Р.Кедворта.


Тема 15. Філософія Г’юма.

Біографія. “Трактат про природу людини”. Сенсуалізм і скептицизм. Враження та ідеї. Вчення про асоціації ідей. Критика об’єктивного причинного зв’язку.

Відношення до релігії. Етичний дескриптивізм.


Тема 16. Шотландська школа загального почуття.

Т.Рід і його “філософія здорового глузду”. Критика сенсуалізму від Локка до Г’юма. Принципи необхідні та контингентні.


Дж.Бітті та Дж.Освальд.


Тема 17. Соціально-історична теорія Дж. Віко.

Ідея закономірності суспільного розвитку. Три стадії поступу народів. Ідея історичного круговороту.

Тема 18. Філософія французького Просвітництва.

Соціально-політичне положення Франції напередодні революції. Три стани.

Попередники французького просвітництва. Бейль і його “Історичний та критичний словник”.

“Заповіт” Мель’є.

Вольтер. Його біографія. Боротьба з релігією. Критика оптимізму Лейбніца. Деїзм.

Монтеск'є і його “Про дух законів”.

Сенсуалізм Кондільяка. Критика метафізики 17 століття. “Трактат про системи”.

Теорія виховання Маблі.

“Кодекс природи” Мореллі. Ідея комунізму.

“Ескіз історичної картини людського розуму” Кондорсе.

Життя і творчість Ж..-Ж. Руссо. Походження нерівності. Роль приватної власності. Суспільний договір. Ідеї природного виховання. Деїзм.

Матеріалізм:

Ламетрі. Людина як машина. Фаталізм.

Дідро. Життя і творчість. “Енциклопедія”.

Гольбах про матерію. “Система природи”. Теорія пізнання. Роль досвіду.

Гельвецій. “Про розум”. Суперечка між Гельвецієм та Дідро щодо виховання. Атеїзм і соціальні погляди.

Тема 19. Американська філософія Просвітництва.

Подальший розвиток і практичне втілення ідей європейського Просвітництва.

Б.Франклін. Біографія і твори. Наукові досягнення. Специфіка деїзму.

Т.Джефферсон. Життя і діяльність. “Декларація незалежності”.

Т.Пейн. Політична діяльність. “Здоровий глузд”. “Століття розуму”. “Права людини”.


 1. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:

 1. Основна:

Антология мировой философии в 4-х т. Т.2. - М., 1970.

Американские просветители. Избранные произведения в 2-х т. Т.1. - М., 1968; т.2. - М., 1969.


Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т. Т.1,2. - М., 1967; т.2. - М., 1969.

Арно А., Николь П. Логика, или искусство мыслить. – М., 1991.

Бейль П. Исторический и критический словарь, тт. 1,2- М., 1968.

Беркли Дж. Сочинения. - М., 1978.

Беркли Дж. Три разговора между Гиласом и Филонусом. - М., 1937.

Бёме Я. Аврора, или утренняя заря в восхождении. - М., 1990.

Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. Т.1. - М., 1971; т.2. - М., 1972; 2-е испр. и доп. изд. Т.1. - М., 1977; т.2. - М., 1978.

Галилей Г. Избранные произведения в 4-х т. - М., 1964.

Гассенди П. Соч. в 2-х т. Т.1. - М., 1966; т.2. - М., 1968.

Гельвеций К.А. Сочинения в 2-х т. Т.1. - М., 1973;т.2. - М., 1974.

Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. - М., 1964.

Гоббс Т. Левиафан. - М., 1936.

Гоббс Т. Философские основы учения о гражданине. - М., 1914.

Гольбах П.А. Избранные произведения в 2-х т. - М., 1963.

Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т.1. - М., 1989.

Декарт Р. Избранные произведения. - М., 1950.

Дидро Д. Сочинения в 2-х т. Т.1. - М., 1986; т.2. - М., 1991.

Дидро Д. Избранные философские произведения. - М., 1941.

Кондильяк Э.Б. Сочинения в 3-х т.Т.1 - М., 1980; т.2. - М., 1982; т.3. - М., 1983.

Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – М., 1936

Ламетри Ж.О. Сочинения. - М., 1976; 2-е изд. - М., 1983.

Лейбниц Г. В. Сочинения в 4-х т. Т.1. - М., 1982; т.2. - М., 1983; т.3. - М., 1984; т.4. - М., 1989.

Локк Дж. Сочинения в 3-х т. Т.1,2 - М., 1985; т.3 - М., 1988.

Локк Дж. Избранные философские произведения в 2-х т. - М., 1960.

Мабли Г.Б. Избр. произв. – М.-Л., 1950

Мальбранш Н. Разыскание истины. Т.1- СПб., 1903; т.2 - СПб., 1904.

Мандевиль Б. Басня о пчелах. - М., 1974.


Мелье Ж. Завещание, т.1-3. – М., 1937-1954

Монтескье Ш.Л. Избр. произв. – М., 1955

Ньютон И. Лекции по оптике. - М. -Л., 1946.

Ньютон И. Математические начала натуральной философии // Крылов А.Н. Собрание трудов. Т.7. - М. -Л., 1936.

Паскаль Б. Мысли//Ларошфуко Ф. Максимы, Паскаль Б. Мысли, Лабрюйер Ж. Характеры. - М., 1974, с. 109-186.

Паскаль Б. Письма к провинциалу. - СПб., 1898.

Руссо Ж.Ж. Избр. соч., т.1-3. – М., 1961

Спиноза Б. Избранные произведения в 2-х т. - М., 1957.

Спиноза Б. Этика. - М., 1936.

Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. – М., 1973

Юм Д. Сочинения в 2-х т. - М., 1965.

Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

Соколов В.В. Европейская философия XV - XVII вв. - М., 1984.

Нарский И.С. Западная европейская философия XVII в. - М., 1974.

Нарский И.С. Западная европейская философия XVIII в. - М., 1973.

История философии. - М., 1941, т.2: Философия 15 - 18 вв.


 1. Додаткова:

Асмус В.Ф. Френсис Бэкон // Асмус В.Ф. Избранные философские труды, т.1. - М., 1969.

Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в этике Спинозы // Асмус В.Ф. Избранные философские труды, т.2. - М., 1971.

Асмус В.Ф. Декарт. - М., 1956.

Быховский Б.Э. Гассенди. - М., 1974.

Быховский Б.Э. Джордж Беркли. - М., 1970.

Быховский Б.Э. Философия Декарта. - М. -Л., 1940.

Быховский Б.Э. Был ли Спиноза материалистом? - Минск, 1928.

Виндельбанд В. От Возрождения до Канта // История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. - СПб., 1902, т.1.

Вундт В. [и др.] Общая история философии. - СПб., 1912, т.2.

Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14-ти т. - М. -Л., 1935, т. XI: Лекции по истории философии, кн.3.


Грязнов А.Ф. Философия шотландской школы. – М., 1979

Коню Ж. Пьер Гассенди - возобновитель эпикуреизма // Вопросы философии, 1956, № 3.

Котарбиньский Т. Программа Бэкона. Основная мысль методологии Френсиса Бэкона. Бэкон о будущем науки // Котарбиньский Т. Избранные произведения. - М., 1963.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. - М., 1973.

Нарский И.С. Философия Джона Локка. - М., 1960.

Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. - М., 1989.

Поршнев Б.Ф. Мелье. – М., 1964

Соколов В.В. Спиноза. - М., 1977.

Сретенский Н.Н. Лейбниц и Декарт. - Казань, 1915.

Стрельцова Г.Я. Блез Паскаль. - М., 1979.

Стяжкин Н.Н. Формирование математической логики. - М., 1967.

Тарасов Б.Н. Паскаль. - М., 1979.

Субботин А.Л. Принципы гносеологии Локка // Вопросы философии, 1955, № 2.

У истоков классической науки: сборник статей. - М., 1968.

Фейербах Л. История философии. Собрание произведений в 3-х т. Т.1- М., 1967; т.3. - М., 1974.

Фишер К. История новой философии. Введение в историю новой философии. Френсис Бэкон. – М., 2003.

Фишер К. Реальная философия и ее век. Франциск Бэкон Веруламский. - СПб., 1870.

Фишер К. История новой философии, т.1. Декарт, его жизнь, сочинения и учение. - СПб., 1906.

Фишер К. История новой философии, т.2. Спиноза, его жизнь, сочинения и учение. - СПб., 1906.

Фишер К. История новой философии, т.3. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. - СПб., 1905.


4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Попередники філософії Нового часу. Г.Галілей. Я.Бьоме

Год.


 1. Галілей та „філософія природознавства” Нового часу. Закладення засад механіцизму.

 2. Містичній пантеїзм Я.Бьоме. Протилежності в бутті і пізнанні речей.

1

Основна література:

 1. Антология мировой философии В.4 - х. т. Т. 2.-М., 1970.

 2. Галилей Г. Избранные произведения в 2-х т. - М., 1964.

 3. Бёме Я. Аврора, или утренняя заря в восхождении. - М., 1990.

 4. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М., 1980.

 5. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

 6. Соколов В.В. Европейская философия XV - XVII вв. - М., 1984.

Додаткова література:

 1. Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. - М., 1978.

 2. Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14-ти т. - М. -Л., 1935, т. XI: Лекции по истории философии, кн.3.

 3. Виндельбанд В. От Возрождения до Канта // История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. - СПб., 1902, т.1.

Тема 2. Соціально-економічні умови виникнення філософії Нового часу. Філософія Ф. Бекона

Год.

 1. Великі географічні відкриття. Розвиток ринкових відносин у Західній Європі. Релігійні війни. Розвиток науки.
 2. Життя і творчість Ф. Бекона. Суспільно-політичні погляди. “Нова Атлантида”.


 3. Класифікація наук і її засади, критика схоластики. Вчення про “ідолів”.

 4. Обґрунтування емпіричного знання. Таблиці індуктивних виводів. Рух як причина теплоти.

Колоквіум, присвячений роботі Ф.Бекона „Новий Органон”

3 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М., 1970

 2. Бэкон Ф. Соч. В2-х т. – М., 1977, 1978

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 4. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

 5. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. – М., 1984

 6. Нарский И.С. Западная Европейская философия XVII в. – М., 1974

Додаткова література:

 1. Асмус В.Ф. Франсис Бэкон // Асмус В.Ф. Избр. филос. Труды. Т. 1. – М., 1969

 2. Котарбиньский Т. Программа Бэкона. Основная мысль методологии Фр. Бэкона. Бэкон о будущем науки // Котарбиньский Т. Избр. произв. – М., 1963

 3. Фейербах Л. история философии. Собр. Произв. В 3-х т. Т. 1 – М., 1967

 4. Фишер К. История новой философии. Введение в историю новой философии. Френсис Бэкон. – М., 2003.

Тема 3. Деїзм Е. Герберта Чербері

Год.
 1. Засади природної релігії у Чербері.


 2. Вчення про істину.

1

Основна література:

 1. Орбинский Р.В. Английские деисты17 и 18 столетий.// Записки императорского Новороссийского университета, - Год 2-й, т.3.- Выпуск 1 – Одесса, 1868. – С. 1 – 142.

Додаткова література:

 1. Виндельбанд В. История новой философии ... – Т.1. – СПб, 1902.

Тема 4. Філософія Р.Декарта

Год.

 1. Життя і творчість Р. Декарта

 2. Роль сумніву. Cogito, ergo sum. Раціоналізм, Дуалізм.

 3. “Правила для керівництва розуму”. “Міркування про метод” Медотологія Декарта. Декарт-математик.

 4. Матерія й простір. Механіцизм. “Міркування про першу філософію”. Тварина як автомат.

Колоквіуми, присвячені роботам Р.Декарта “Міркування про метод” і “Міркування про першу філософію”

4 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2. – М., 1970

 2. Декарт Р. Соч. В 2-х т. Т. 1 – М., 1989

 3. Декарт Р. Избр. произв. – М., 1950

 4. Рассел Б. История западной философии. – М., 1959
 5. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.


 6. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII в. – М., 1984

Додаткова література:

 1. Сретенский Н.Н. Лейбниц и Декарт. – Казань, 1915

 2. Фейербах Л. История философии. Собр. произв. В 3-х т. Т. 1. – М., 1967

 3. Фишер К. История новой философии. Введение в историю новой философии. Френсис Бэкон. – М., 2003.

 4. Фишер К. История новой философии, т. 1. Декарт, его жизнь, сочинения и учения.- СПб., 1906.

Тема 5. Філософія Т.Гоббса

Год.

 1. Життя і твори Т. Гоббса. Його соціальна позиція.

 2. Вчення про тіло й рух. Номіналізм і механіцизм. Полеміка з Декартом.

 3. Вчення про суспільство і державу. “Левіафан”. Війна “усіх проти всіх”. Суспільний договір. Право на повстання.

Колоквіум, присвячений роботі Т.Гоббса “Левіафан”.

3 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х. т. Т. 2. – М., 1970

 2. Гоббс Т. Избр. Произв. В 2-х т. – М., 1964

 3. Гоббс Т. Левиафан. – М., 1936

 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 5. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.
 6. Нарский И.С. Западная европейская философия XVII в. – М., 1974

Додаткова література:

 1. Вундт В. (и др.) общая история философии. – СПб., 1912, т. 2.

 2. У истоков классической науки: сб. статей. – М., 1968

 3. Фейербах Л. История философии. Собр. произв. В 3-х т. Т. 1. – М..1967

 4. Фишер К. История новой философии. Введение в историю новой философии. Френсис Бэкон. – М., 2003.

Тема 6. Філософія П.Гассенді. Лібертени.

Год.

 1. Епікуреїзм П.Гассенді.

 2. Полеміка з Декартом.

 3. Ла Мот Ле Вайє і Сент-Еврімон – вільнодумці, послідовники Гассенді.

1

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М., 1970

 2. Гассенди П. Соч. В 2-х т. – М., 1966, 1968

 3. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М., 1984

Додаткова література:

 1. Быховский Б.Э. Гассенди - М., 1974

 2. Коню Г.Н. Пьер Гассенди – Возобновитель Эпикуреизма // Вопр. филос., 1956, №3

Тема 7. Кембриджські платоніки і картезіанці

Год.

 1. Кембриджські платоніки: Генрі Мор і Ральф Кедворт.


 2. Оказіоналісти: Клауберг, Делафорж, Кордемуа, Гейлінкс, Мальбранш.

 3. Янсеністи: Б.Паскаль. Протиставлення віри і знання. А. Арно і П. Ніколь. “Логіка Пор-Рояля”.

 4. Картезіанці-фізики. Б.Фонтенель. Ідея Множини Світів.

 5. Матеріалістичне тлумачення картезіанства у творах Регіуса.

2

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М., 1970

 2. Гассенди П. Соч. В 2-х т. – М., 1966, 1968

 3. Паскаль Б. Мысли // Ларошфуко Ф. Максимы. Паскаль Б. Мысли, Лабрюйер Н. Характеры. – М., 1974, с. 103-186

 4. Арно А., Николь П. Логика, или искусство мыслить. – М., 1991.

 5. Паскаль Б. Письма к провинциалу. – М., 1898

 6. Мальбранш Н. Разыскание истины. Т. 1,2. – СПб., 1903, 1904.

 7. Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. – М., 1979

 8. История философии. - М., 1941, т.2: Философия 15 - 18 вв.

 9. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М., 1984

Додаткова література:

 1. Быховский Б.Э. Гассенди - М., 1974

 2. Коню Г.Н. Пьер Гассенди – Возобновитель Эпикуреизма // Вопросы философии, 1956, №3

 3. Стрельцова Г. Я. Блез Паскаль. – М., 1979.

Тема 8. Філософія Спінози


Год.

 1. Життя і творчість Б. Спінози. “Богословсько-політичний трактат”

 2. Аксіоматична побудова філософії в “Етиці”. Монізм. Вчення про субстанцію, атрибути і модуси.

 3. Детермінізм. Свобода і необхідність.

 4. Раціоналістична теорія пізнання.

Колоквіум, присвячений роботі Б.Спінози „Етика”

3 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т., Т. 2. – М ., 1970

 2. Спиноза Б. Избр. произв. В 2-х т. – М.. 1957

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 4. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

 5. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М., 1984

Додаткова література:

 1. Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в этике Спинозы // Асмус В.Ф. Избр. филос. Труды, Т.2. – М., 1971

 2. Быховский Б.Э. Был ли Спиноза материалистом? – Минск, 1928

 3. Соколов В.В. Спиноза. – М., 1977

 4. Фейербах Л. История философии. Собр. произв. В 3-х т. Т. 1 – М., 1967

 5. Фишер К. История новой философии, т. 2. Спиноза, его жизнь, сочинения и учения. – СПб., 1906

Тема 9. Філософія Локка

Год.


 1. «Славна революція” 1688 року в Англії. Класовий компроміс.

 2. Біографія і бібліографія Джона Локка. Критика теорії держави Т. Гоббса. Деїзм Локка.

 3. Обґрунтування сенсуалізму. Критика теорії природжених ідей Декарта.

 4. Поняття рефлексії. Теорія абстракції. Ідея і поняття відношення.

Колоквіуми, присвячені роботам Дж.Локка „Другий трактат про правління” й „Дослід про людський розум”

4 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т., Т. 2. – М ., 1970

 2. Локк . Соч. В 3-х т. Т. 1,2. – М., 1985; т. 3. – М.,1988

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 4. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

 5. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М.. 1984

Додаткова література:

 1. Гегель Г.В. Ф. Соч. В 14-ти т. Т. XI. – М., 1938

 2. Нарский И.С. Философия Джона Локка. – М.. 1960

 3. Субботин А.Л. Принципы гносеологии Локка // Вопросы философии, - 1955, №2

Тема 10. Філософські підстави фізики Ньютона

Год.
 1. Ньютон і картезіанство щодо пояснення явищ тяжіння. Проблема далекодії.


 2. Емпіризм Ньютона. Абсолютні простір і час

 3. Перший поштовх. Поняття сили. Створення класичної фізики

1

Основна література:

 1. Ньютон И. Математические начала натуральной философии // Крылов А.Н. Собрания трудов. Т. 7. – М.-Л., 1936

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 3. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. – М., 1984

Додаткова література:

 1. Гегель Г.В. Ф. Соч. В 14-ти т. Т.XI. – М.-Л., 1935

 2. Кузнецов Б. Г. Ньютон. – М., 1982

 3. У истоков классической науки. – М. 1968

Тема 11. Філософія Лейбніца

Год.

 1. Соціально-економічне положення Німеччини у XVIIст. Життя і творчість Г.-В. Лейбніца

 2. Вчення про монади. Раціоналізм Лейбніца.

 3. Закон достатньої підстави. Ідея математичної логіки.

 4. Вчення про відносність простору і часу.

 5. Наперед установлена гармонія. “Теодицея”.

Колоквіум, присвячений роботі Г.Лейбніца „Монадологія”

3 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:
 1. Антология мировой философии. В 4-х т., Т.2. – М., 1970


 2. Лейбниц Г.-В. Соч. В 4-х т. Т.1. – М., 1982; т.2. – М., 1983; т.3. – М., 1984; т.4. – М.. 1989.

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 4. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

 5. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. – М., 1984

Додаткова література:

 1. Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида Лейбница. – М.. 1973

 2. Сретенский Н.Н. Лейбниц и Декарт. – Казань, 1915

 3. Фишер К. История новой философии, т. 3. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. – СПб., 1905

 4. Фейербах Л. История философии. Собр. произв. В 3-х т. Т. 2. – М.. 1974

Тема 12. Британський деїзм 18 століття

Год.

 1. Джон Толанд. Біографічні відомості. “Листи до Серени”, “Пантеїстикон”. Вчення про матерію і рух. Ентоні Коллінз. Вільям Ковард.

 2. Девід Гартлі. Біографія. Вчення про психічні явища. Теорія асоціації ідей.

 3. Джозеф Прістлі. Біографія. Вчення про активність матерії. Детермінізм і свобода волі.

 4. Бернард Мандевіль і його “Байка про бджіл”. Необхідність вад для функціонування держави.

2

Основна література:
 1. Английские материалисты XVII в. Собр. произв. В 3-х т. Т. 1, 2. – М., 1967; т. 3 – М., 1969


 2. Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М., 1974

Додаткова література:

 1. Нарский И.С. Западная европейская философия. XVIII В. – М., 1973

Тема 13. Філософія Берклі

Год.

 1. Біографія і твори

 2. Критика поняття матерії. Суб’єктивність первинних якостей. Суб’єктивний ідеалізм і сенсуалізм. Номіналізм Берклі.

 3. Критерії реальності. Причина відчуттів.

 4. Критика поглядів Ньютона.

Колоквіум, присвячений роботі Дж.Берклі „Трактат про засади людського знання”

3 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Беркли Дж. Сочинения. – М.. 1978

 2. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – 1970

 3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 4. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

 5. Нарский И.С. Западная европейская философия XVII в. – М.. 1973

Додаткова література:

 1. Быховский Б.Э. Джордж Беркли. – М., 1970

 2. Гегель Г.В.Ф. Соч. В 14-ти т. Т. XI. – М.-Л., 1935
 3. Фишер К. История новой философии. Введение в историю новой философии. Френсис Бэкон. – М., 2003.


Тема 14. Рання американська філософія

Год.

 1. Соціально-економічні і політичні умови розвитку США у XVII ст.

 2. Філософські погляди Семюеля Джонсона і Джонатана Едвардса

1

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М., 1970

 2. Американские просветители. Избр. произв. В 2-х т. Т. 1. – М., 1968; т.2. – М., 1969

 3. История философии. - М., 1941, т.2: Философия 15 - 18 вв.

Додаткова література:

 1. Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. – М., 1989

Тема 15. Філософія Г’юма

Год.

 1. Біографія. Твори.

 2. Вчення про асоціації ідей. Критика ідеї каузального зв’язку.

 3. Відношення до релігії. Етичний дескриптивізм.

Колоквіум, присвячений роботі Д.Г’юма „Дослідження про людський розум”

3 (дфн)

2 (зфн)

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М., 1970

 2. Юм Д. Соч. В 2-х т. – М., 1965

 3. Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. – М., 1973


 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 5. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.

 6. Нарский И.С. Западная европейская философия XVIII в. – М., 1973

Додаткова література:

 1. Нарский И.С. Девид Юм. – М., 1973

 2. Виноградов Н.Д. Философия Д. Юма. – 41-2. – М., 1905-1911

Тема 16. Шотландська школа загального почуття

Год.

 1. “Філософія здорового глузду” Томаса Ріда. Критика Локка і Г’юма

 2. Послідовники Ріда: Джеймс Бітті й Джеймс Освальд

1

Основна література:

 1. Нарский И.С. Западная европейская философия XVIII В. – М., 1973

 2. Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т. Т.1,2. - М., 1967; т.2. - М., 1969.

Додаткова література:

 1. Гегель Г.В.Ф. Соч. В 14-ти т. Т. XI. – М.-Л., 1935

 2. Грязнов А.Ф. Философия шотландской школы. – М., 1979

Тема 17. Соціально-історична теорія Дж. Віко

Год.

 1. Ідея закономірності суспільного розвитку


 2. Три етапи розвитку народів. Історичний кругообіг

1

Основна література:

 1. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М., 1995

 2. Нарский И.С. Западная европейская философия XVIII в. – М., 1973

Додаткова література:

 1. Киссель М.А. Джамбаттиста Вико. – М., 1980

Тема 18. Філософія французького Просвітництва

Год.

 1. Соціально-економічне положення Франції. Три стани.

 2. Попередники французької просвіти. П’єр Бейль і його “Історичний та критичний словник”. “Заповіт” Жана Мель’є

 3. Вольтер, його життя і твори. Боротьба з релігією. Критика Лейбніца. Деїзм.

 4. Шарль Луї Монтеск’є і його “Про дух законів”. Жан Антуан Кондорсе – автор “Нарису історичної картини людського розуму”.

 5. Життя і твори Жана-Жака Руссо. Походження моралі. Роль приватної власності. Сенсуалізм. Деїзм. Теорія виховання.

 6. Габріель Бонно Маблі. Мореллі і його “Кодекс природи...” Ідея комунізму.

 7. Етьєн Бонно де Кондільяк. Сенсуалізм. Критика метафізики XVII ст. “Логіка” і “Трактат про системи”

 8. Жюльєн Оффре де Ламетрі. Людина як машина. Фаталізм.

 9. Пауль Генріх Дитрих Гольбах про матерію. “Система природи”. Теорія пізнання. Роль досвіду.


 10. Дені Дідро. Життя і творчість. “Енциклопедія”. Жан Даламбер

 11. Клод Адріан Гельвецій. “Про розум”. Незгода Гельвеція і Дідро з приводу виховання. Атеїзм і суспільно-політичні погляди Гельвеція.

Колоквіум, присвячений роботі Ж.Ж.Руссо „Про суспільний договір”

4

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М.,1970

 2. Бейль П. Исторический и критический словарь, т. 1,2. – М., 1968

 3. Вольтер. Избранные философские произведения. – М., 1990

 4. Кондильяк Э.Б. Соч. В 3-х т. Т. 1.- М., 1980; т. 2. – М., 1982; т. 3. – М., 1983

 5. Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – М., 1936

 6. Мабли Г.Б. Избр. произв. – М.-Л., 1950

 7. Мелье Ж. Завещание, т.1-3. – М., 1937-1954

 8. Монтескье Ш.Л. Избр. произв. – М., 1955

 9. Руссо Ж.Ж. Избр. соч., т.1-3. – М., 1961

 10. Гельвеций К.А. Избр. произв. В 2-х т. Т. 1. – М., 1973; т. 2. – М., 1974

 11. Гольбах П.А. Избр. произв. В 2-х т. – М., 1963

 12. Дидро Д. Соч. В 2-х т. Т. 1. – М., 1986; т. 2. – М., 1991

 13. Ламетри Ж.О. Соч. – М., 1976

 14. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995

 15. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. – К., 2009.
 16. Нарский И.С. Западная европейская философия XVIII в. – М., 1973


Додаткова література:

 1. Волгин В.П. Французский утопический коммунизм. – М., 1960

 2. Гегель Г.В.Ф. Соч. В 14-ти т. Т. XI. – М.-Л., 1935

 3. Поршнев Б.Ф. Мелье. – М., 1964

Тема 19. Американська філософія Просвітництва

Год.

 1. Соціально-економічні і політичні умови розвитку США у XVII-XVIII ст.

 2. Життя і діяльність Томаса Джефферсона. “Декларація незалежності”

 3. Бенджамін Франклін. Біографія і твори. Деїзм

 4. Томас Пейн. Політична діяльність. “Здоровий глузд”. “Вік розуму”

1

Основна література:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2. – М., 1970

 2. Американские просветители. Избр. произв. В 2-х т. Т. 1. – М., 1968; т.2. – М., 1969

Додаткова література:

 1. Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. – М., 1989
 1. Питання для повторення курсу.

 1. Науково-філософські та методологічні погляди Г.Галілея.

 2. Містичний пантеїзм Я.Бьоме.

 3. Ф.Бекон: засади класифікації наук. Критика схоластики. Вчення про „ідоли”.
 4. Ф.Бекон: обґрунтування емпіричного знання. Вчення про індукцію. Рух як причина теплоти.


 5. Е.Герберт Чербері: засади деїзму. Вчення про істину.

 6. Р.Декарт: дуалізм. Раціоналістична методологія.

 7. Р.Декарт: механіцизм. Матерія і простір. Тварина-автомат.

 8. Т.Гоббс: Вчення про природу і - державу. Суспільний договір.

 9. Картезіанці-оказіоналісти (А.Гейлінкс, Н.Мальбранш та ін.).

 10. Картезіанці-янсеністи. (Б.Паскаль, А.Арно та ін.).

 11. Картезіанці-фізики. (Б. де Фонтенель, Г.Леруа (Регіус) та ін.).

 12. Епікуреїзм П.Гассенді. Полеміка з Декартом.

 13. Б.Спіноза: пантеїстичний монізм. Вчення про Бога як субстанцію.

 14. Б.Спіноза: раціоналістична гносеологія. Детермінізм. Необхідність і свобода.

 15. Кембриджські платоніки (Г. Мор, Р. Кедворт та ін.).

 16. Дж. Локк: ліберальна концепція виникнення держави. Критика теорій Р.Філмера і Т.Гоббса.

 17. Дж. Локк: сенсуалізм. Критика “природжених ідей”. Теорія абстракції. Різновиди якостей.

 18. Г.В. Лейбніц: вчення про монади. Раціоналізм. Істини розуму та істини факту.

 19. Г.В. Лейбніц: „Теодицея”. Ідея наперед встановленої гармонії. Відносність простору і часу.

 20. Англійський деїзм 17-18 століть про матерію і свідомість (Дж. Толанд, Д.Гартлі, Дж. Прістлі та ін.).

 21. Англійські деїсти-моралісти (Шефтсбері, Б.Мандевіль, Ф.Хатчесон).

 22. Дж. Віко: „Засади нової науки про загальну природу націй” про етапи історичного розвитку і кругообіг історії.

 23. Дж. Берклі: суб’єктивний сенсуалізм і номіналізм. Критика філософії Ньютона.

 24. Д.Г’юм: скептицизм і агностицизм. Теорія асоціації ідей.

 25. „Філософія здорового глузду” шотландської школи. (Т.Рід, Дж Бітті, Дж.Освальд та ін.).
 26. Попередники французької Просвіти (П.Бейль і Ж.Мель’є).


 27. Ш.Л.Монтеск’є: ідеї „географічного детермінізму” і поділу влади.

 28. Вольтер і Е.Б. де Кондільяк: сенсуалізм і критика метафізики 17-18 ст.

 29. Утопізм концепцій Г.Б.Маблі і Мореллі. „Ескіз історичної картини поступу людського розуму” Ж.А.Кондорсе.

 30. Ж.Ж.Руссо про науки, мистецтва і мораль. Причини нерівності. Суспільний договір.

 31. Початок французького матеріалізму 18 ст. (Ж.О. де Ламетрі, Д.Дідро).

 32. Систематизація матеріалізму П.Г.Д. Гольбахом. Вчення про людину К.А.Гельвеція.

 33. Перші американські філософи (С.Джонсон, Дж. Едвардс).

 34. Філософи американського Просвітництва (Б.Франклін, Т.Джефферсон, Т.Пейн).

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:


Змістові модулі


Усього

балів за теми

Усього балів

за модулі

Змістовий модуль I0 - 30
Тема 1

Тема 2Тема 3


Тема 4


Тема 5


Тема 6Змістовий модуль ІІ0 - 30
Тема 7

Тема 8

Тема 9


Тема 10Змістовий модуль ІІІ0 - 40
Тема 11

Тема 12

Тема 13


Тема 14


Тема 15
Тема 16Тема 17


Тема 18


Тема 19
7. Методи навчання:

Лекції, семінари, колоквіуми, контрольні роботи.

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання на семінарах і колоквіумах, підсумкові модульні письмові контрольні роботи.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Конспекти лекцій, методичні розробки до курсу (окремо)..

 1. Ресурси
http://lib.onu.edu.ua/

Бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.onu.edu.ua/ru/index.html

Сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/


Біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://www.filosof.com.ua/

Інститут філософії ім Г.Сковороди

http://www.philosof.onu.edu.ua/


Сайт Філософського факультета ОНУ ім.. І.І. Mечникова

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html


Найвидатніші філософи світу та України

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html

Кафедра філософії та методології науки філософського факультету КHУ ім. Т.Г.Шевченко

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченко


http://www.philosophy.ru

Філософія в Росії. Найбільш повне відображення філософії в Інтернеті російською мовою. Велика бібліотека філософських текстів.

http://ihtik.lib.ru/index.html

Електронна бібліотека Іхтіка. Багато філософської літератури: книжки, автореферати, дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій і дуже багато підручників по філософії. (http://ihtik.lib.ru/edun/index.html)

http://www.i-u.ru/

Російський гуманітарний інтернет-університет

http://www.1911encyclopedia.org/Alphabetical_index

The renowned 1911 Edition of the Encyclopaedia Britannica.

http://plato.stanford.edu/

Філософська енциклопедія Станфордського університету. (Англійською мовою).

http://www.utm.edu/research/iep/


Філософська Інтернет- енциклопедія. (Англійською мовою).

http://rw.web.ur.ru/ph_main.html

Словник термінів по філософії (російською мовою)

http://elenakosilova.narod.ru/l.html

Підбірка посилань на філософські сайти і бібліотеки.


11. ДОДАТКИ

Зразок контрольної роботи (модуль 1, частина 2) з філософії Нового часу

(1-й варіант) для студентів денної форми навчання.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

1. Я.Бьоме: „Існують такі створіння, котрі являють собою лише один з протилежних начатків”.

........................................................................................................................

5. Р.Декарт: „Всі тіла у Всесвіті складаються з однієї і тієї ж матерії, що може ділитися до нескінченості”.


Зразок контрольної роботи (модуль 2, частина 1) з філософії Нового часу

(5-й варіант) для студентів денної форми навчання.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

1. Мальбранш: Божественним втручанням зумовлений рух, натомість спокій обходиться без цього втручання.

.......................................................................................................................

4. Ньютон: Матерія не еволюціонує, вона є пасивною і косною.

Зразок контрольної роботи (модуль 3, частина 1) з філософії Нового часу


(2-й варіант) для студентів денної форми навчання.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

1. Г.В.Лейбніц: „Простір і час існували б і в разі відсутності окремих речей і процесів”.

.......................................................................................................................

4. Спрощений опис механізму сприйняття у Дж. Локка заводить сенсуалізм у глухий кут скептицизму.


Зразок контрольної роботи з філософії Нового часу для студентів заочної форми навчання (8-й варіант. Всі варіанти див. окремо на цьому сайті).


Завдання 1.

Назвіть представників наступних філософських течій та їх твори:

1. Емпіризм Нового часу.

...........................................

Завдання 2.

Порівняйте філософські концепції між собою. Вкажіть риси подібності та відмінності:

.........................................

3. Деїзм та оказіоналізм.

.........................................

Завдання 3.

Визначте, чи є наступні висловлювання істинними або хибними. Стисло поясніть свій висновок.

1. Ф.Бекон: „Правдивий шлях пізнання полягає в розрізанні природи на окремі частини, а не в абстрагуванні від неї”.

........................................................................

12. Ж.Ж.Руссо: „Існують два різновиди нерівності: природна і соціальна”.