repead.ru 1 2 ... 9 10

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра політології

ПОЛІТОЛОГІЯ

Програма курсу та

плани семінарських занять
з методичними рекомендаціями, завданнями для самостійної роботи і літературою


Львів - 2010


У навчально-методичному посібнику на допомогу студентам, що вивчають курс політології, визначені тематика та плани лекцій, семінарських занять з методичними вказівками, теми рефератів, а також подані ключові слова, поняття і терміни, питання для дискусії, завдання для самостійної роботи, вказана відповідна література.


Підготували:

професор Романюк.А.С.,

доцент Поліщук М.В.,

доцент Скочиляс Л.С.


І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ


Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це один з найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні – це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя держави і суспільства.

Нині в Україні політологія – одна з провідних дисциплін у системі гуманітарної освіти. Вона зайняла чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя.

Основними принципами викладання та вивчення політології є фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного й загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії й практики, навчання і виховання.

Пропонована робоча програма відображає досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усьому його багатстві і різноманітності наукових спрямувань, охоплює основну проблематику сучасної політичної науки, зокрема предмет і метод політології, розвиток політики як суспільного явища, історію політичної думки, проблеми функціонування політичного життя, утвердження громадянського суспільства і демократії, функціонування політичної системи та її інститутів, питання політичної свідомості і політичної культури, проблеми світового політичного процесу і міжнародних відносин, напрямки і способи політичного прогнозування.


Програма відповідає завданням вищої школи щодо підвищення якості політологічної освіти фахівців на рівні сучасних вимог.

Після вивчення курсу «Політологія» студенти повинні:


 • знати об'єкт, предмет і метод політичної науки взагалі та української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

 • орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристику вченням про політику;

 • мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб'єкт і об'єкт політики; знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

 • вміти визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя;

 • розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного процесу, мати уявлення про геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі;

 • володіти навичками політичної культури, вміти застосувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності.

ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ


Оволодіння політичною наукою ґрунтується на тісному взаємозв’язку з іншими навчальними предметами, зокрема з такими базовими, як філософія, соціологія, історія України, економічна теорія та ін.

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Tематичний план лекційного і практичного курсу політології


Тема


Всього год.

Лекції

Семінари

Самост.

1

Політологія як система знань про політику

4

2

2

2

2

Еволюція світової політичної думки (Ч.1)

6

2

2

2

3

Еволюція світової політичної думки (Ч.2)

6

0

2

2

4

Становлення і розвиток української політичної думки

8

0

4

4

5

Політична влада

6

2

2

2

6

Політична система суспільства

6

0

2


4

7

Держава в політичній системі суспільства

6

2

2

2

8

Політичні режими та їх характеристики

6

2

2

2

9

Політичні партії і партійні системи

6

2

2

2

10

Політичний процес

6

0

0

6

11

Етнонаціональна політика

6

0

2

4

12

Політична еліта і політичне лідерство

6

2

2

2

13

Політична свідомість і політична культура


6

0

2

4

14

Основні сучасні ідейно-політичні доктрини

6

0

2

4

15

Вибори та виборчі системи

6

2

2

2

16

Політичні конфлікти

6

0

2

4

17

Прикладна політологія і політичний аналіз

6

0

0

6

18

Світова політика і міжнародні відносини

6

0

2

4

Всього годин

108

16

34

58

IV. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

У процесі проведення лекційних та семінарських занять застосовуються такі методи активного навчання:


 • індивідуально-контрольна співбесіда.

 • логічні вправи.

 • тести контролю знань.

 • ділові ігри.

 • ситуаційні завдання.

 • друковані роздаткові матеріали.

 • методи кількісного характеру: анкетні опитування, статистичні, лабораторні експерименти (особливо у сфері міжнародної політики).

 • аналіз історичних явищ через поведінку індивіда і груп при виконанні ними певних політичних ролей.

Вивчення курсу політології здійснюється, крім лекційних та семінарських занять, у таких формах самостійної роботи студентів:

 • самостійна робота з політологічною літературою, конспектування першоджерел;

 • підготовка рефератів, захист їх;

 • розв’язування логічних вправ, тестів;

 • складання словника;

 • упорядкування інформації про зарубіжних та вітчизняних українських політологів та політологічні школи і напрямки;

 • проведення контрольно-політологічного дослідження.

V. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування. Виконання контрольних робіт з використанням модульно-рейтингової системи контролю оцінки знань, а також екзамену. Проведення наприкінці кожного модуля курсу політології контрольного тестування знань студентів.

VІ. ЗМІСТ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУследующая страница >>